Projekt skierowany jest do kucharzy i kucharek pracuj?cych w przedsi?biorstwach prowadz?cych dzia??alno??? w bran??y hotelarsko-gastronomicznej na terenie województwa warmi??sko-mazurskiego
(w szczególno??ci kobiet i osób 45+).

Szkolenie prowadzone jest przez znanych szefów kuchni
KAROLA OKRAS? i DARIUSZA STRUCI??SKIEGO

Eurowarsztat Inter Parts