O Firmie

Grupa Doradcza Primus s.c. jest dynamicznie rozwijaj?c? si? olszty??sk? firm? konsultingow?, która specjalizuje si? w pozyskiwaniu zewn?trznych ??róde?? finansowania inwestycji. Dzia??amy na rynku od kwietnia 2007 r. Swoj? ofert? kierujemy w szczególno??ci do jednostek samorz?du terytorialnego (gminy, powiaty), wspólnot i spó??dzielni mieszkaniowych, organizacji non-profit oraz przedsi?biorców.


Misj? Grupy Doradczej Primus jest wspieranie procesów prowadz?cych do rozwoju podmiotów sektora publicznego i prywatnego przy wsparciu ??rodków unijnych.


Nasz zespó?? wspó??tworz? konsultanci i trenerzy posiadaj?cy solidne przygotowanie merytoryczne oraz wieloletnie do??wiadczenie zdobyte podczas oceny projektów w instytucjach wdra??aj?cych oraz przy realizacji projektów finansowanych ze ??rodków UE, potwierdzone licznymi certyfikatami i referencjami. Atutem zespo??u jest pe??en profesjonalizm, kreatywno??? i zaanga??owanie.


Wszystkim klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie skutecznego pozyskiwania dofinansowania ze ??róde?? unijnych i krajowych, pomoc w opracowaniu optymalnej strategii wykorzystania funduszy UE oraz inne pomocowe formy dofinansowania na realizacj? zaplanowanych inwestycji. Realnie oceniamy sytuacj? ka??dego klienta w kontek??cie mo??liwo??ci skorzystania ze ??rodków unijnych. Ka??dy projekt traktujemy indywidualnie, co gwarantuje satysfakcj? z wysokiej jako??ci us??ug.

Folder Primus - pobierzGeneratory wniosków - przejdź