Grupa Primus
Start Kontakt

Projekt "Co dwa języki to nie jeden - angielski i niemiecki dla uczniów i uczennic ZSEiT w Olsztynie" współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas III i IV Technikum nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia w ZSEiT w Olsztynie poprzez realizację programu rozojowego szkoły zakładającego dodatkowe zajęcia pozalekcyjnych z języków obcych oraz praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach. W ramach projektu zajęciami pozalekcyjnymi z języka angielskiego i niemieckiego, objętych zostanie 96 Beneficjentów Ostatecznych (48 BO w roku szkolnym 2013/14 i 48 w roku szkolnym 2014/15). Projekt przewiduje również organizację praktyk zawodowych dla 20 uczniów klas III Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie u dwóch przedsiębiorców z regionu. W roku szkolnym 2013/14 i 2014/15 zostanią wytypowane 10-osobowe grupy praktykantów.