Zajęcia ostatniej grupy szkoleniowej zakończyły się 18 listopada 2010 r.

 


    Ratownictwo medyczne  przechodzi aktualnie bardzo złożony proces transformacji, którego celem jest stworzenie wyspecjalizowanego i sprawnego systemu skracającego czas reakcji, jaki upływa od momentu urazu do chwili udzielenia pierwszej pomocy.Sytuacja ta wymaga wsparcia ratownictwa medycznego poprzez inwestycje w przedsiębiorstwa, polegającego na dokształcaniu ratowników medycznych, co wpłynie istotnie na poprawę warunków bezpieczeństwa w regionie Warmii i Mazur.

 

    Projekt "Na ratunek - szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego" rozwiąże  po części problem  niskich kwalifikacji kadr w obszarze ratownictwa (przez co  zminimalizuje skutki wypadków i urazów odniesionych podczas zdarzeń narażających życie) i pomoże przedsiębiorcom z tej branży aktualizować i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe bez znacznego naruszenia budżetu firmy.

    Celem głównych projektu jest wykorzystanie potencjału i podniesienie kwalifikacji 30 przedsiębiorstw z terenu województwa warmińsko-mazurskiego poprzez uczestnictwo właścicieli firm w szkoleniu w zakresie ratownictwa medycznego.

    Wsparciem zostanie objętych 30 jednoosobowych mikro przedsiębiorstw z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego. Rekrutacja (tj. kompletowanie niezbędnych dokumentów od przedsiębiorców i ich weryfikacja) będzie trwała w miesiącach: sierpień/wrzesień, październik i listopad. Od każdej firmy będą wymagane następujące dokumenty: 

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

- kopia dokumentu rejestrowego firmy

- kopia dokumentu potwierdzajacego uprawnienia w zakresie ratownictwa medycznego

- deklaracja uczestnictwa w projekcie

- oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

oraz inne dokumenty wymagane przez Projektodawcę.

 

    Program szkolenia obejmuje 52 godziny szkoleniowe w ramach dwóch modułów (21 godzin teorii i 31 godzin zajęć praktycznych) dla każdej grupy. Szkolenie dla jednej grupy będzie trwało ok. miesiąca (3 zjazdy 2-dniowe).

Moduł teoretyczny (21h):

- System ratownictwa medycznego (2h)
- System powiadamiania ratunkowego (1h)
- Łączność - podstawowe pojęcia, nowoczesne systemy łączności (2h)
- Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - zasady użycia (1h)
- Zasady farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowia (3h)
- Medyczne czynności ratunkowe (11h)
- Wsparcie psychologiczne dla ratownika (1h)


Moduł praktyczny (31h):

- Łączność - podstawowe pojęcia,nowoczesne systemy łączności (1h)
- Medyczne czynności ratunkowe (29h)
- Wsparcie psychologiczne dla ratownika (1h)

Na koniec szkolenia uczestnicy podejdą do egzaminu, dzięki któremu będą mogli zdobyć 120 tzw. punktów edukacyjnych.

 

Grupa Primus